Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr
Data publikacji: 2019-01-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.31.2018
Lubaczów, dnia 28.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 237/3, 466/3 w miejscowości Lisie Jamy", wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak: AZP-II.5151.6.2019.PT z dnia 23.01.2019r. (28.01.2019r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w aspekcie art. 53.ust.4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Katarzyna Goniak
p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny