Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia o przepustowości Q = 3150 Nm3/h w miejs
Data publikacji: 2017-10-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.22.2017 Lubaczów, dnia 03.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia o przepustowości Q = 3150 Nm3/h w miejscowości Młodów, gm. Lubaczów na działce nr ewid. 1128” – na rzecz Polskiej Siarki Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Sapko, zam. ul. Fantastyczna 4/8, 20-531 Lublin, będącego pracownikiem MTMNOWUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Krężnicka 135B, 20 – 518 Lublin, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 7. Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Młodów.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny