Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE z dnia 29.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY 2011” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2018-03-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.6.2011 Lubaczów, dnia 29.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 29.03.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY 2011”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39
ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/109/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 17 czerwca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY 2011” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.04.2018 r. do 15.05.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 08.06.2018 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Lubaczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: sekretariat@lubaczow.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny