Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Data publikacji: 2018-06-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

IKR.6720.1.2017
Lubaczów, 14.06.2018 r.       

OBWIESZCZENIE z dnia 14.06.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2017
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubaczów

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.06.2018 r. do 23.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1 pok. Nr 7, w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany Nr 1/2017 Studium polega na wprowadzeniu:

a)    w obrębie m. Opaka - terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

b)   w obrębie m. Basznia Górna – terenów usług publicznych przeznaczonych na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, sala Nr 6 o godz. 1400.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w zmiany Nr 1/2017 Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 22.08.2018 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Lubaczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: sekretariat@lubaczow.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów

mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny