Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączem gazowym PE–dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów,
Data publikacji: 2018-06-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.5.2018
Lubaczów, 14.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 14.06.2018 r. została wydana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika
Pana Grzegorza Hołysz, zam. Rozbórz 185a, 37 – 200 Przeworsk, przedstawiciela firmy HES – GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37 – 200 Przeworsk, decyzja nr 5/2018/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączem gazowym PE–dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów, Gmina Lubaczów na działkach o numerach ewidencyjnych: 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635”.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny