Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 484, 483, 482, 481, 463, 462, 441
Data publikacji: 2018-07-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.673    3.9.2018
Lubaczów, dnia 03.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 03.07.2018 r. Wójt Gminy Lubaczów, wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 484, 483, 482, 481, 463, 462, 441, 440, 439, 438, 437/2, 411, 410, 387, 376, 371",  w części obejmującej budowę sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntów 484w miejscowości Młodów.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz możliwości zapoznania się z zebranymi dotychczas materiałami w sprawie do wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów, pokój nr 7.
Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny