Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 717/1 w miejs
Data publikacji: 2018-09-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.23.2018
Lubaczów, dnia 20.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 717/1 w miejscowości Basznia Górna" ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów, wydane zostało przez Starostę Lubaczowskiego postanowienie znak: R.6123.249.2018 z dnia 17.09.2018 r. (20.09.2018 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny