Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego i zmiana sposobu jego użytkowania
Data publikacji: 2018-10-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.29.2018
Lubaczów, 2018-10-09

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) ? zawiadamiam, że w dniu 09.10.2018r. zostało wszczęte na wniosek Parafii Rzymsko ? Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego i zmiana sposobu jego użytkowania na kaplicę pogrzebową" na działce nr ewid. 1103 w miejscowości Basznia Dolna.

Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Dolna.

z u.p Wójta
Sekretarz Gminy
Mariusz Pieróg

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny