Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejs
Data publikacji: 2018-11-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.25.2018
Lubaczów, dnia 02.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Młodów i na działce nr ewid. 3734/1 w mieście Lubaczów", wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienie znak: AZP-II-5151.198.2018.PT z dnia 26.10.2018 r. (02.11.2018 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w aspekcie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.).

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.


z up. Wójta
Katarzyna Goniak
p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny