Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna ? Piaski ? PKP km 1+210 ? km 2+739
Data publikacji: 2018-11-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.420.9.6.2018.AK.21

Rzeszów, dnia  02  listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Lubaczów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna ? Piaski ? PKP km 1+210 ? km 2+739", na działkach o nr ewid. 389 obręb ewidencyjny Basznia Dolna, 1088 obręb ewidencyjny Załuże,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) iż, w dniu 2 listopada 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
2) iż, w dniu 2 listopada 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 45 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 ? 15.30.


Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
(-)
Antoni Pomykała
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny