Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2, 4x70mm2 oraz przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. gruntów: 371/1, 372
Data publikacji: 2019-02-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.32.2018
Lubaczów, 26.02.2019 r.                                                 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
ZAWIADAMIAM
że w dniu 26.02.2019 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Władysława Szczurko, decyzja znak IKR.6733.23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2, 4x70mm2  oraz przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. gruntów: 371/1, 372, 373, 375/1, 375/2, 401, 655, 547, 558 w miejscowości Opaka".

           Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów,
w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Opaka.

Wójt
 mgr Wiesław Kapel


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny