Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 207/5, 226 w miejscowości Szczutków
Data publikacji: 2019-05-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.8.2019
Lubaczów, dnia 14.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 207/5, 226 w miejscowości Szczutków" ? na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów, wydana została przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  decyzja znak: RZ.RPP.403.2019.MK z dnia 13.05.2019 r. (14.05.2019 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 11 a i b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Z up Wójta
Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny