Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjny i Oświaty - zadania
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Oświaty należą:

1. sprawy ogólnoorganizacyjne, kadrowe, kancelaryjne , w tym:
1) zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy i Sekretarzowi w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
2) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań oraz zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika,
3) podejmowanie czynności związanych ze stwierdzaniem własnoręczności podpisu oraz zgodności kserokopii z oryginałem przez Wójta, Zastępcę lub Sekretarza,
4) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta,
5) prowadzenie następujących centralnych rejestrów:
a) zarządzeń Wójta oraz Kierownika Urzędu,
b) skarg i wniosków,
c) odwołań,
d) upoważnień,
e) umów i porozumień.
6) prowadzenie spraw związanych z zakupem publikacji specjalistycznych, książek oraz prenumeratą prasy i innych publikacji oraz dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów aktów prawnych dla potrzeb Urzędu,
7) sporządzanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudniania bezrobotnych,
8) prowadzenie centralnego rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu wraz z obsługą elektronicznej skrzynki podawczej wg wskazań Wójta oraz przygotowanie korespondencji do wysłania,
9) obsługa centrali telefonicznej, faksów, ksera,
10) bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu,
11) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu,
12) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i innej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy,
13) prowadzenie akt osobowych oraz spraw związanych z powoływaniem dyrektorów instytucji kultury i biblioteki,
14) ustalanie praw do świadczeń przysługujących pracownikom w okresie zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a mianowicie: ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych, wysokości odpraw pieniężnych, dodatków stażowych, nabycia prawa do nagród jubileuszowych, itp.,
15) terminowe wydawanie świadectw pracy,
16) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników,
17) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
18) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,
19) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych,
20) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
21) sporządzanie dokumentacji w zakresie organizowanych praktyk studentów i uczniów,
22) prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
23) prowadzenie ewidencji pieczęci w Urzędzie,
24) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy Kierowników i Dyrektorów Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
25) przygotowywanie projektów zarządzeń dot. naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wynagradzania, służby przygotowawczej, okresowej oceny pracowniczej pracowników urzędu,
26) prowadzenie archiwum zakładowego,
27) niezwłoczne zgłaszanie Sekretarzowi Gminy zdarzeń mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
28) realizacja zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz w zakresieogólnych przepisów BHP dotyczących zakładu pracy,
29) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji Urzędu Gminy oraz udzielanie pierwszej pomocy
30) opracowywanie programów, prognoz, analiz, ocen, sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz poleceniami kierownictwa urzędu,
2. sprawy z zakresu obsługi Rady Gminy :
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji i komisji,
3) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy,
4) prowadzenie i przekazywanie korespondencji do i od Rady i jej komisji oraz poszczególnych radnych,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem i protokołowaniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań Rady,
6) prowadzenie ewidencji w zakresie składanych oświadczeń majątkowych, innych wymaganych oświadczeń i informacji przez radnych,
7) prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu przedmiotowych oświadczeń składanych Radzie Gminy,
8) współopracowywanie projektów Statutu Gminy, Statutów Sołectw oraz innych wymaganych regulaminów rady i jednostek pomocniczych Gminy,
9) organizowanie szkoleń radnych,
10) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działalności Rady Gminy i jej organów,
11) prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i jej komisji oraz wymaganych rejestrów, w tym rejestrów przepisów gminnych,
12) przekazywanie uchwał Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
13) współpraca z organami sołectwa oraz udzielanie im pomocy przy organizowaniu spotkań i zebrań wiejskich,
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów sołtysa i rad sołeckich,
15) prowadzenie rejestru i podstawowej dokumentacji w zakresie przynależności Gminy do związków międzygminnych, stowarzyszeń i fundacji.
3. sprawy z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności:
1) przyjmowanie wniosków o wydawanie dokumentów tożsamości,
2) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie, kradzieży, zniszczeniu dokumentów tożsamości,
4) sprawowanie nadzoru nad drukami ścisłego zarachowania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
5) prowadzenie archiwum kopert osobowych,
6) prowadzenie korespondencji związanej z wydawaniem dokumentów tożsamości osobom przebywającym w Zakładach Karnych i zameldowanych czasowo poza terenem Gminy,
7) współpraca z innymi urzędami w sprawie wydawania dowodów osobistych,
8) przekazywanie do urzędu skarbowego zgłoszeń aktualizacyjnych NIP - 3 osób fizycznych, którym wydano nowy dowód osobisty,
9) dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich na pobyt stały i na pobyt czasowy,
10) dokonywanie zameldowań i wymeldowań cudzoziemców,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunkowym,
12) bieżące przekazywanie danych o urodzeniach - wniosków o nadanie PESEL (eksport urodzeń),
13) aktualizacja rejestru stałych mieszkańców,
14) realizacja zadań wynikających z wojskowego obowiązku meldunkowego,
15) przekazywanie informacji do CBD, TBD i WKU o zmianach danych,
16) wydawanie zaświadczeń, poświadczeń zameldowań i wymeldowań,
17) udzielanie informacji adresowych,
18) aktualizacja kartoteki przejściowej,
19) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności,
20) przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie zameldowania dzieci i młodzieży,
21) przekazywanie informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego.
4. sprawy z zakresu edukacji :
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i prowadzeniem placówek oświatowych,
2) realizowanie prawa do rocznego wychowania przedszkolnego,
3) przyjmowanie do wykonania zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
5) prowadzenie działań zmierzających do podpisania aktu założycielskiego i nadawanie statutu nowo powstałej placówce oświatowej,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych,
7) zatwierdzanie przez organ prowadzący rocznych arkuszy organizacyji placówek oświatowych na nowy rok szkolny,
8) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji organu prowadzącego placówki oświatowe,
9) sporządzanie sprawozdań na potrzeby Kuratorium Oświaty,
10) przeprowadzanie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
11) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych:
a) współpraca z dyrektorami szkół,
b) czuwanie nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) sprawowanie nadzoru nad organizacją rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich,
d) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności szkół i przedszkoli,
12) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie nadzoru nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,
13) prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych.
5. z zakresu ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
1) współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizowania gminnych imprez kulturalnych, np. Festynów,
2) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych oraz decyzji zakazujących przeprowadzania takich imprez,
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń publicznych,
4) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy,
5) współorganizowanie gminnych lub szkolnych imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez,
6) nadzorowanie i kontrolowanie wykorzystania dotacji udzielonej podmiotom z budżetu gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz uchwał Rady Gminy w tym temacie,
7) przygotowywanie dokumentacji w zakresie podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz uchwał Rady Gminy w tym zakresie,
8) przekazywanie informacji o imprezach sportowych (organizacja, wyniki) do mediów oraz na strony informacyjne Gminy Lubaczów.
9) zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej, a także zakładom społecznej służby zdrowia, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne, natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości,
10) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia właściwych form opieki nad osobami potrzebującymi pomocy,
11) realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązujących w danym roku kalendarzowym oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie merytorycznej właściwości Referatu i współdziałanie w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie oraz składanie sprawozdań z realizacji tych programów,
12) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy,
13) współpraca z instytucjami, organizacjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
14) udzielanie informacji nt. możliwości uzyskania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
15) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
16) wydawanie decyzji o wygaszeniu zezwoleń,
17) kontrola terminowości dokonywania opłat,
18) informowanie przedsiębiorców o konieczności składania oświadczeń oraz upływającym terminie ważności zezwoleń,
19) obliczanie wysokości opłat na podstawie składanych oświadczeń,
20) przygotowywanie przedsiębiorcom informacji o terminach oraz wysokościach rat,
21) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty.
22) opracowywanie i aktualizacja programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach zawartych w planie współpracy,
6. z zakresu obrony cywilnej:
1) opracowywanie planów obrony cywilnej,
2) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
3) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
4) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
5) opracowywanie i aktualizacja planów w zakresie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia życia i zdrowia na znacznym terenie,
6) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
7) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
8) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
9) prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu OC,
7. z zakresu obsługi kancelarii tajnej:
1) przyjmowanie, rejestracja, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
2) prowadzenie wymaganych rejestrów dokumentów,
3) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
4) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,
8. z zakresu spraw obronnych
1) sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
2) opracowywanie i aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych,
3) sporządzanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej,
4) organizowanie wg wskazań Wójta akcji kurierskiej na terenie Gminy oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu akcji kurierskiej,
5) prowadzenie sprawozdawczości z akcji kurierskiej,
6) przyjmowanie i realizacja wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń na rzecz obrony, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń na rzecz obrony,
7) opracowywanie planów świadczeń na rzecz obrony,
8) prowadzenie rejestrów wykonanych świadczeń na rzecz obrony,
9) sporządzanie zbiorczych zestawień świadczeń na rzecz obrony,
10) przygotowanie organu Gminy i Urzędu do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym,
11) organizacyjne przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania, opracowanie regulaminu organizacyjnego GSK,
12) zorganizowanie służby stałego dyżuru w Urzędzie,
13) opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, programów realizacji szkolenia obronnego,
14) opracowanie planów kontroli problemowych realizacji zadań obronnych i przeprowadzenie tych kontroli,
15) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności,
16) realizacja zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
17) przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i rejestracji przedpoborowej.
9. z zakresu zarządzania kryzysowego :
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,
2) opracowywanie i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,
3) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
4) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5) organizowanie całodobowego dyżuru w sytuacji kryzysowej w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
6) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
7) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
8) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
9) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
10) realizacja stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
11) opracowanie i bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Ochrony przed Powodzią,
12) organizowanie i współudział w prowadzeniu monitoringu stanu wód w rzekach na terenie Gminy podczas zagrożenia powodziowego,
13) uczestniczenie w przeglądach wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek,
14) uzgadnianie prac związanych z budową i remontami urządzeń ochrony przed powodzią,
15) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zagadnienia ochrony przed powodzią,
16) organizacja wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy,
17) przekazywanie informacji dla Wójta o wszelkiego rodzaju zagrożeniach powodziowych występujących na terenie Gminy,
18) kompletowanie materiałów dokumentujących przygotowanie i prowadzenie akcji przeciwpowodziowych na terenie Gminy,
19) opracowanie i aktualizacja Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK),
20) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń Zespołu,
21) inicjowanie i organizacja prac Zespołu,
22) udział w posiedzeniach Zespołu, a w razie nieobecności Szefa Zespołu, przewodniczenie posiedzeniu,
23) prowadzenie działań w zakresie ochrony przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,
24) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.
10. z zakresu nadzoru nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:
1) merytoryczny nadzór nad wydawaniem gminnych środków finansowych przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową i utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy Lubaczów,
2) przygotowywanie umów z Komendantem Gminnym OSP oraz obsługą jednostek OSP.
3) kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności jednostek OSP na terenie Gminy,
4) prowadzenie księgi inwentarzowej jednostek OSP,
5) współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie realizacji ich statutowych zadań,
6) organizowanie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP.
11. z zakresu spraw informatycznych:
1) obsługa i utrzymanie urządzeń technicznych - telefax, kserokopiarka,
2) prowadzenie dokumentacji maszyn, urządzeń technicznych znajdujących się w urzędzie,
3) realizowanie powierzonych zadań określonych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
12. pozostałe sprawy:
1) wydawanie zaświadczeń pracownikom Urządu o stanie rodzinnym,
2) realizowanie zagadnień z zakresu współpracy z zagranicą w ramach merytorycznej właściwości referatu,
3) zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, środków czystości i innych artykułów gospodarczych,
4) zapewnienie ochrony pomieszczeń Urzędu oraz nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie Urzędu,
5) nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p. poż. i zabezpieczenia antywłamaniowego (monitoring) Urzędu,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie,

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny