Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o przedłużenie terminu załatwienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miej
Data publikacji: 2018-12-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.25.2018
lubaczów, dnia 07.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 , art. 35 w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
ZAWIADAMIA SIĘ
strony postępowania w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Młodów działki nr ewid. 780, 3734/1 w miejscowości Lubaczów" , że  sprawa nie może być załatwiona w terminie dwóch miesięcy przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, w związku z nieuzyskaniem wymaganego uzgodnienia w aspekcie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Lubaczów w pierwszym terminie oraz koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie decyzji i przedłożenia do ponownego uzgodnienia.
Przewidywany termin załatwienia sprawy określa się na dzień  31.01.2019 r.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stronie ? w przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) lub w terminach wyznaczonych przez organ o zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów i m. Lubaczów.

z up. Wójta
Katarzyna Goniak
p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny