Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Data publikacji: 2017-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

IKR.6720.2.2015 Lubaczów, 13.09.2017 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubaczów


Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/136/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.09.2017 r. do 23.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1 pok. Nr 7, w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany Nr 1/2015 Studium polega na wprowadzeniu:
a) w obrębie m. Wólka Krowicka, Młodów, Opaka - terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
b) w obrębie m. Młodów - zmiany układu komunikacyjnego drogi obwodowej m. Lubaczów wraz z wyznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
c) w obrębie m. Dąbków - terenów przeznaczonych pod lokalizację cmentarza.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, sala Nr 6 o godz. 1330.
Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2017r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w zmiany Nr 1/2015 Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 23.11.2017 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Lubaczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: sekretariat@lubaczow.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Lubaczów.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny