Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pn Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002_A wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Data publikacji: 2017-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.21.2017 Lubaczów, 08.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002_A wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 1007 w miejscowości Krowica Hołodowska – na rzecz P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo, P.U.-H. „Inwest-Dom” Jacek Kowrygo, zam. ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice, wydane zostało przez Starostę Lubaczowskiego postanowienie znak: R.6123.259.2017 z dnia 07.09.2017 r. (08.09.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny