Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu przez PPIS w Lubaczowie opinii i o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępow
Data publikacji: 2017-10-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
Rzeszów, dnia 09 października 2017 r.
WOOŚ.4200.7.2017.AH.26

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Buchmiet, ZDI Sp. z o.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” oraz „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, opinii z dnia 3 października 2017 r., znak: PSNZ.465.1-29/17, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

2) o wydaniu w dniu 9 października 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania.

   W terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się
z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

   Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom możliwość wniesienia zażalenia.

 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Radosław Jędral

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska-

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny