Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na prze
Data publikacji: 2018-02-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 13 lutego 2018 r.
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.442.1.2018.AR.4

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: 5/3-10/966-18 otrzymał od Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy notyfikację w trybie artykułu 3 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę ukraińską przedsięwzięciu.
3. W dniach od 16 lutego 2018 r. do 19 marca 2018 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją przekazaną przez Stronę ukraińską w języku angielskim i w języku polskim w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie. Dokumenty w wersji papierowej znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
(-)
Agnieszka Pastuszczak
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania
na Środowisko

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny