Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożaro
Data publikacji: 2019-01-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń,
typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii ? wyłącznie dla potrzeb OSP.  

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z  2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431)
Informacja o naborze i Regulamin są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z Regulaminem naboru propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:
  1. podmiocie i dotychczasowej działalności,
  2. oferowanym wkładzie własnym możliwym do wniesienia przez potencjalnego Partnera w celu jak najszybszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie tj. zasobach kadrowych i możliwościach techniczno - organizacyjnych,
  3. doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach - ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE.
Zainteresowane podmioty prosimy o dostarczenie zgłoszenia, przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów z dopiskiem na kopercie: "Nabór partnerów do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014 ? 2020, Typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii ? wyłącznie dla potrzeb OSP." w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2016 r. do godz. 15.00.

Informacja o wyborze partnera oraz o zakresie jego zadań w ramach projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnera.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru udziela Pan Stefan Chomyszyn pod nr tel. 166321684 wewn. 31, e-mail: s.chomyszyn@lubaczow.com.pl

Lubaczów, dnia 09.01.2019 r. 

Wójt Gminy Lubaczów
       Wiesław Kapel


Załączniki

  • Ilość pobrań: 14

  • Ilość pobrań: 20

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny