Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie wydaniu decyzji nr 6/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. gruntów: 780, 850/2, 851/1, 852, 853, 855/1, 856, 857, 859/1, 859/2, 860/1, 861/3 w miejscowości Młodów
Data publikacji: 2019-05-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.6.2019    
Lubaczów, 24.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)


ZAWIADAMIAM

że na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika ELKO-BIS Mateusz Kolenda, Tarnawatka Tartak ul. Tomaszowska 21, 22 - 604 Tarnawatka, wydana została decyzja nr 6/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. gruntów: 780, 850/2, 851/1, 852, 853, 855/1, 856, 857, 859/1, 859/2, 860/1, 861/3 w miejscowości Młodów".
   Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
   Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.
   Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

Z up. Wójta
Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny