Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, na działce nr ewid. gruntów 206, polegająca na budowie: komory reakcji, pompowni pośredniej oraz wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą
Data publikacji: 2019-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

IKR.6733.20.2019
Lubaczów, dnia 13.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, na działce nr ewid. gruntów 206, polegająca na budowie: komory reakcji, pompowni pośredniej oraz wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą" ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.90.2019 z dnia 12.08.2019r. (13.08.2019r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.


Z up. Wójta

Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny