Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie
Data publikacji: 2020-08-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.3.2020    
Lubaczów, 19 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 19 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie".

 W dniach od 21 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.lubaczow.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw Bałaje, Antoniki, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna.


Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.    Powiat Lubaczowski
3.    Urząd Miejski w  Lubaczowie,
4.    A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny