Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 - moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 - moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW
Data publikacji: 2020-09-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.6.2019  
Lubaczów, 15 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wobec wniosku Inwestora: Resova United Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)   podtrzymaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie (pismo z dnia 23.07.2020 r. znak: PSNZ.0710-34/20) treści opinii z dnia 18 czerwca 2019 r., znak: PSNZ.465.1-16/19 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)   wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 1 września 2020 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.28.2020.BL.7, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)   podtrzymaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu (pismo z dnia 3 sierpnia 2020 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.112.2020.KP) treści opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedziba w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2029 r. znak: RZ.ZZŚ.436.365.2019.BD/3, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)   zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.
Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie, co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Opaka.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 21 września 2020 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1. Resova United Group sp. z o.o.,
2. Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa,

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny