Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lubaczów stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2020-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.2.2020   Lubaczów, 23 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
   
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ""Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy",

WÓJT GMINY LUBACZÓW, ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA, ŻE:

1.   W dniu 23 września 2020 r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.2.2020 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy".
Na przedmiotowe postanowienia przysługuje stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
2.   W dniu 23 września 2020 r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.2.2020 o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wynikającym z zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
3.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie wydał w dniu 8 czerwca 2020 r., (09.06.2020r. ? data wpływu do tut. Urzędu), opinię znak: PSNZ.465.1-21/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
4.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 9 września 2020 r. (09.09.2020r. ? data wpływu do tut. Urzędu) opinię znak: WOOŚ.4220.9.22.2020.AT.123, w której stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5.   Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu wydał w dniu 24 czerwca 2020 r. (25.06.2020r. ? data wpływu do tut. Urzędu) opinię znak: RZ.ZZŚ.3.435.81.2020.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
Z treścią ww. postanowień, opinii oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu  28 września 2020 r.

Wójt
Wiesław KapelOtrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
2.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.   A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny