Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 24.03.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2021-03-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.1.2017      Lubaczów, 24.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 24.03.2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XL/368/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CMENTARZ DĄBKÓW", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lubaczów, początek od godz. 14.00.
Z uwagi na ograniczenia epidemiczne osoby mające zamiar wziąć udział w dyskusji winny zgłosić swój udział telefonicznie pod nr  16 632 16 84 wew. 33 Dla każdej grupy maksymalnej dopuszczalnej liczby zgłoszonych do udziału w dyskusji osób zostanie ustalona dokładna godzina odbycia dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres e-mailowy: urzad@lubaczow.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubaczów.
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)    złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie/obwieszczenie,
2)    administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Lubaczów (ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów) i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3)    składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4)    podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu legislacyjnego, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lubaczów, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe,
5)    składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
6)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
7)    podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
8)    składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
9)    dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,65 MB

  Ilość pobrań: 4

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 5,86 MB

  Ilość pobrań: 5

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 1,10 MB

  Ilość pobrań: 4

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 3,05 MB

  Ilość pobrań: 5

 • Plik: DOC
  Rozmiar: 0,04 MB

  Ilość pobrań: 2

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny