Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-1 (planowanego do likwidacji) na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowy z przystosowaniem do eksploatacji na działce nr ewid. 876 w miejscowości Wólka Krowicka
Data publikacji: 2022-07-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.34.2022
Lubaczów, 26.07.2022r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-1 (planowanego do likwidacji) na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowy z przystosowaniem do eksploatacji na działce nr ewid. 876  w miejscowości Wólka Krowicka" ? na rzecz Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, że mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Wólka Krowicka.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny