Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o przedłożoneniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową" na działce nr ewid. 749/1 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2022-07-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.5.2022
Lubaczów, 26.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) przedłożony został do uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową" na działce nr ewid. 749/1 w miejscowości Lisie Jamy ? na rzecz P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisie Jamy.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny