Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV Huta Kryształowa - Radruż" na działkach nr ewid. gruntów: 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka
Data publikacji: 2022-09-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.37.2022
Lubaczów, dnia 23.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV Huta Kryształowa - Radruż" na działkach nr ewid. gruntów: 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka - na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pana Ryszarda Bartosińskiego PW "PRO-EL", że mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Jednocześnie na podstawie art. 35 w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dwóch miesięcy przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, w związku z oczekiwaniem na uzyskanie  decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503). W tym na uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który zgodnie z art. 53 ust. 5c w związku z art. 60 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ma 21 dni na wyrażenie stanowiska.

Przewidywany termin załatwienia sprawy określam na dzień 24.10.2022 r.

Wyznaczenie takiego terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności zapoznania stron z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Stronie ? w przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) lub w terminach wyznaczonych przez organ o zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w obrębie geodezyjnym Sieniawka.


Z up. Wójta
Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny