Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska
Data publikacji: 2023-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.2.2023   
Lubaczów, 11.05.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Nowa Grobla 6" o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska wydał postanowienie znak: GPS.6220.2.2023 z dnia 11.05.2023 r., w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu wymienionego wyżej przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie (zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, przy ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w godzinach pracy Urzędu (pokój 14).

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Budomierz i Krowica Hołodowska.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi dnia 15.05.2023 r.


Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Otrzymują:
1.Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.,
2.EDMONTON Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 19/10, 00-854 Warszawa ? pełnomocnik Pan Grzegorz Roman Bujak, adres korespondencyjny: GTPRO Sp. z o.o., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce.
3.A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny