Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków
Data publikacji: 2023-10-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
LŚT-Ś.6123.240.2023

OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 17.10.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503).

zawiadamiam

że, na wniosek Wójta Gminy Lubaczów (pismo znak: GPS.6733.17.2023 z dnia 05.10.2023 r., data wpływu pisma 06.10.2023r., zostało wydane przez Starostę Lubaczowskiego postanowienie (znak: LŚT-Ś.6123.240.2023), uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową" na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków - na rzecz P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 020677 Warszawa".

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki, pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (pkt. XII "Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego Ochronie" oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów przez okres 14 dni od publicznego ogłoszenia tego obwieszczenia.


Z up. Starosty
Bogdan Skibiński
Naczelnik Wydziału Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Turystyki


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny