Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków
Data publikacji: 2023-11-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
STAROSTA LUBACZOWSKI
UL. JASNA 1, 37-600 LUBACZÓW
LŚT-Ś.6123.263.2023

OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 10.11.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.977).

z a w i a d a m i a m

że, na wniosek Wójta Gminy Lubaczów (pismo znak: GPS.6733.20.2023 z dnia 02.11.2023 r., data wpływu pisma 03.11.2023 r., zostało wydane przez Starostę Lubaczowskiego postanowienie (znak: LŚT-Ś.6123.263.2023), uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków"  ? na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w Wydziale  Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki, pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (pkt. XII "Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego Ochronie" oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów przez okres 14 dni od publicznego ogłoszenia tego obwieszczenia.


Z up. Starosty
(-)
Bogdan Skibiński
NACZELNIK WYDZIAŁU LEŚNICTWA,              
OCHRONY ŚRODOWISKA I TURYSTYKI
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny