Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2010
Data publikacji: 2010-02-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2009

Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok 2010
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.03.2010 r. do 31.03-2010 r.
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o łącznej wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000E
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie wprowadzenia zmiany zarządzenia Nr 6/2010 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 r,
Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powołania komisji ds. ustalania strat i szacowania powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w roku 2010
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów w 2010 r.
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej wniosków o dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2009 rok.
Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 25/2010 w spawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów nienia gminnego na II kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiucznych (TEKST JEDNOLITY (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru uczestników projektu "ePrzyśpiesznie w powiecie lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego"
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie niepłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 Baszni Dolnej i Nr 2 w Baszni Górnej
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie wyznaczenia członków Gminnej Komisji ds. szacowania i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne , powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie uaktywnienia pracy Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi.
Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krowicy Samej
Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 40a/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów oznaczonych nr działek: dz. nr 1345/1 o powierzchni 0,1854ha, dz. nr 1345/2 o powiezchni 0,2148ha, dz. nr 1235 o powierzchni 0,1000ha stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie zmiany składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 41a/2010 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zarządzenie Nr 42/2010 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę
Zarządzenie Nr 42a/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrowa oznaczonych nr działek: 304/2 o pow. 0,0900 ha, 545/27 o pow 0,4600ha i 547/3 o pow. 0,0700ha stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 42b/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy oznaczonych nr działek: dz. nr 299/3 o pow. 0,0013ha, dz. nr 1358/2 o pow. 0,0091ha, stanowiacych własnosć Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2010 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 46a/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000Euro
Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2010 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 czerwca 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanych betonowych płyt drogowych wbudowanych w drodze wewnątrzosiedlowej w Opace
Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym niegrtaniczonymnieruchomości położonej w miejscowosći Basznia Dolna oznaczonej nr działki 810/4 o pow. 0,0521 ha, stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowośći Szczutków oznaczonej nr działki 113/4 o powierzchni 0,1283ha stanowiacej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy oznaczonych nr działek: dz. nr 534/1 o powierzchni 0,1054ha zabudowanej budynkime drewnianym, dz. nr 534/2 i 535 o łącznej powierzchni 0,1793ha stanowiacych własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonych w miejscowośći Opaka oznaczonych nr działek: dz. nr 28/2 o powierzchni 0,2369ha, dz. nr 28/3 o powierzchni 0,2523 ha stanowiacych własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 66/2010 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów Nr 29/2010Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/2010 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 rok
Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2010 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krowicy Samej
Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 79/2010 w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds.. Ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy
Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w miejscowości Wólka Krowicka oznaczonej nr działki 46/1 o powierzchni 0,6300ha stanowiącej własnosć Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w miejscowości Bałaje oznaczonej nr działki 454/2 o powierzchni 0,1591ha stanowiącej własnosć Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1328/1 o powierzchni 0,0741ha stanowiącej własnosć Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w mijescowościach: Lsiie Jamy oznaczonych dz. nr 534/2 i 535 o łacznje pow. 0,1793ha, 534/1 o pow. 0,1054ha, Szczutków oznaczonych dz. nr 113/4 o pow. 0,1283ha, Opaka oznaczonych dz. nr 28/2 o pow. 0,2369ha, 28/3 o pow. 0,2523ha stanowiacych własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie notarialnej zamiany działki nr 28/5 o pow. 0,1063ha, połozonej w miejscowości Opaka stanowiacej właśnosć Gminy Lubaczów na działkę nr 29/1 o pow.0,0733 położoną w miejscowości Opaka
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie oddania w najem nieruchomości na cle usług leczniczych i handlowych położonych w miejscowości Basznia Dolna stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 86a/2010 w sprawie ustalenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomosći ustalonej przy pierwszym przetargu
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 88/2010 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów Nr 7/204 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działek nr: 1227/7, 1227/6, 1227/10, 1227/11 położonych w miejscowości Krowica Hołodowska, stanowiacych własność ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 95/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 310/2 położonej w miejscowości Borowa Góra, stanowiacych własność ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działek nr: 88 i 91 położonych w miejscowości Podlesie, stanowiacych własność ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 159 położonej w miejscowości Załuże, stanowiacych własność ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 99/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 100/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działek nr 107/10, 120/2, 190/9 położonych w miejscowości Borowa Góra, stanowiacych własność ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 103/2010 w sprawie ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 104/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 105/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 106/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Zarządzenie Nr 107/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny