Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i drogi gminnej Nr 105110R Młodów za szkołą (ul. Leśna)
Data publikacji: 2014-12-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6220.11.2014
Lubaczów, 22 grudzień 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.), art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),

zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i drogi gminnej Nr 105110R Młodów za szkołą (ul. Lesna)”, polegającego na przebudowie 2 odcinków dróg: powiatowej i gminnej w miejscowości Lubaczów i Młodów (dz. nr ewid. 3842 obręb Lubaczów oraz 888, 1183/1, 1243 obręb Młodów) na odcinku długości 2,306 km.

W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. 16 632 16 84 wew. 53, w dni powszednie w godz. 700 – 1500 oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowościach, w których będzie realizowane przedsięwzięcie celem podania do publicznej wiadomości.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny