Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na dział
Data publikacji: 2015-04-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.2.2015
Lubaczów, 2015-04-10

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr ewid. 440/3, 440/4, 440/5 w miejscowości Szczutków – na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mieczysława Jakiel pełniącego obowiązki Dyrektora Oddziału w Sanoku, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Szczutków.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny