Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 116, 119, 139, 141/11, 141/16, 14
Data publikacji: 2015-06-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.8.2015
Lubaczów, dnia 09.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 116, 119, 139, 141/11, 141/16, 141/17, 141/18 w miejscowości Antoniki – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów”,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak sprawy: PZD.443.48.2015 z dnia 09.06.2015 r. uzgadniające pozytywnie projekt w/w zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ochrony pasa drogowego.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowień jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny