Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym P
Data publikacji: 2016-01-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.2.2016 Lubaczów, 2016-01-05

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2015 r. poz. 199 z późn. zm.) – zawiadamiam, że w dniu 05.01.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz, zam. Racibórz 185a, 37 – 200 Przeworsk, prowadzącego działalność pod nazwą: Firma HES – GAZ Stanisław Hołysz, Racibórz 185a, 37 – 200 Przeworsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów, Gmina Lubaczów na działkach o numerach ewidencyjnych: 847/2, 848/1, 848/2, 849, 850/2”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny