Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Data publikacji: 2016-04-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146)

Informacja o naborze i Regulamin są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z Regulaminem naboru propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:

 1. podmiocie i dotychczasowej działalności,
 2. koncepcji zamierzonych działań,
 3. oferowanym wkładzie własnym możliwym do wniesienia przez potencjalnego Partnera w celu jak najszybszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie tj. zasobach kadrowych i możliwościach techniczno - organizacyjnych,
 4. doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach - ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE,
 5. dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),
 6. osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,
 7. wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 8. o deklarowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 9. o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 10. zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z gminą Lubaczów w trakcie przygotowywania i realizacji Projektu.

Zainteresowane podmioty prosimy o dostarczenie zgłoszenia, przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów z dopiskiem na kopercie: „Nabór partnerów do projektu „Nabór partnerów do projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2 – gimnazja” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 15:00.

Informacja o wyborze partnera oraz o zakresie jego zadań w ramach projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnera.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru udziela Bernadeta Gujda - Rawska pod nr tel. 166321684 wewn. 34, e-mail: b.rawska@lubaczow.com.pl

Lubaczów, dnia 04 – 04 – 2016

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny