Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości
Data publikacji: 2016-07-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.20.2016 Lubaczów, 29.07.2016r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach numer ewid.: 123/2, 122/1” – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika P. Stanisława Hołysza, zam. Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk, prowadzącego działalność pod nazwą: Firma HES – GAZ Stanisław Hołysz, Racibórz 185 a, 37 – 200 Przeworsk,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.96.2016 z dnia 29.07.2016 r. uzgadniając pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w aspekcie ochrony pasa drogowego.

W związku z powyższym, każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia, jak wyżej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian J aremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny