Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów
Data publikacji: 2016-12-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Lubaczów, dnia 29.12.2016 roku

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubaczów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubaczow.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pok. Nr 4, w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.
Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 05.01.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,
37 - 600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny