Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a z przeznaczeniem do eksp
Data publikacji: 2017-03-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.10.2017 Lubaczów, 2017-03-06

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2016 r. poz. 778 z późn. zm.) – zawiadamiam, że w dniu 06.03.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,
37 – 600 Lubaczów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a
z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-2 na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowa z przystosowaniem do eksploatacji na działce
o nr ewid. gruntów 516 w miejscowości Szczutków”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Szczutków.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny