Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 588/14, 655, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz
Data publikacji: 2017-05-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

IKR.6733.12.2017 Lubaczów, 02.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 588/14, 655, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 654/53, 654/54, 702, 657/1, 656, 283/7, 283/6, 286, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.62.2017 z dnia 28.04.2017 r. (02.05.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującymi warunkami:
• przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków - Duńkowice (działka nr ewid. 665 w miejscowości Opaka) siecią wodociągową Ø 90 mm wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej,
• przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków - Duńkowice (działka nr ewid. 702 w miejscowości Opaka) siecią kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny