Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Kompetencje Sekretarza
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Do kompetencji Sekretarza należy:


1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2. wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, a w szczególności:    - przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację wewnętrzną Urzędu,
   - opracowywanie zakresów czynności dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników referatów oraz poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie,
   - nadzorowanie przestrzegania przez pracowników właściwej organizacji pracy,porządku i dyscypliny pracy,
   - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
dbanie o wygląd Urzędu i jego otoczenia,    - dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
   - przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
   - nadzorowanie zakupów sprzętu i materiałów biurowych w Urzędzie,
3. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty,
4. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
5. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6. nadzorowanie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw wnoszonych przez strony,
7. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
8. nadzorowanie zgodności wydanych decyzji oraz działania Urzędu z obowiązującym prawem,
9. zapewnienie skutecznej publikacji przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
10. koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Wójta,
11. nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady, Komisji Rady oraz Wójta,
12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
13. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów GOK, GBP, ZEAS i kierownika GOPS,
14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
15. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
16. współpraca z sąsiednimi gminami,
17. przeglądanie i rozdzielanie korespondencji,
18. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny