Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Finansowy - zadania
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. w zakresie księgowości budżetowej:
1) prowadzenie księgowości oraz kontrola wykonania budżetu Gminy w zakresie obowiązujących przepisów,
2) zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4) sprawdzanie druków "Kasa Wypłaci", przelewów, rachunków i faktur pod względem ich jednorodnej treści oraz prawidłowego wypełniania i podpisania przez osoby uprawnione,
5) sprawdzanie prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonania budżetu,
6) kontrola wydatkowanych środków pieniężnych, obrotów na rachunkach bankowych,
7) wstępna kontrola dokumentów finansowych,
8) prowadzenie gospodarki finansowej sołectw (fundusz sołecki),
9) realizacja wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, dodatków, nagród, kosztów podróży, ryczałtów, zaliczek, itp.
10) miesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością podatkową,
11) obliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników Urzędu, a w szczególności obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wypadkowego, oraz sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych PIT: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz innych informacji, zaświadczeń i sprawozdań w tym zakresie,
12) sporządzanie sprawozdań, bilansu, informacji wymaganych przepisami prawa,
13) prowadzenie ewidencji, wyceny środków trwałych, przyjmowanie ich na stan oraz naliczanie ich umorzeń,
14) wycena, ustalanie wartości spisanych z natury składników majątkowych oraz rozliczenie inwentaryzacji,
15) organizowanie i kontrolowanie przestrzegania prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
16) współdziałanie w zakresie spraw finansowo - księgowych z RIO, US, ZUS, GUS, PZU i tp.
17) prowadzenie obsługi finansowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie,
2. w zakresie podatku od towarów i usług VAT:
1) księgowanie podatku od towaru i usług naliczonego i należnego,
2) rozliczanie podatku należnego VAT od sprzedaży niefakturowanej,
3) terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT,
4) podwyższanie wartości weksla.
3. w zakresie obsługi księgowej oświaty, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych dla których gmina jest organem prowadzącym oraz dla Żłobka w Dąbkowie;
2) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej dla placówek określonych w pkt 1;
3) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i sprawozdań określonych w przepisach o statystyce publicznej placówek określonych w pkt 1,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych placówek określonych w pkt 1,
5) bieżące monitorowanie realizacji zatwierdzonych planów finansowych placówek określonych w pkt 1.
4. w zakresie księgowości podatkowej:
1) miesięczne uzgadnianie kwot przypisów i odpisów podatków z wymiarem podatków,
2) kwartalne przygotowywanie kontokwitariuszy dla poboru łącznego zobowiązania pieniężnego przez inkasentów,
3) kwartalne rozliczanie inkasentów z poboru łącznego zobowiązania pieniężnego,
4) kwartalne naliczanie prowizji z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego,
5) księgowanie wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
6) miesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową,
7) prowadzenie i ewidencja zalegających i nadpłat,
8) wystawianie i ewidencja upomnień,
9) prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędami Skarbowymi,
10) prowadzenie ewidencji aktualizacji tytułów wykonawczych,
11) zabezpieczanie zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej,
12) przygotowywanie dokumentów do podjęcia decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,
13) przygotowanie dokumentów do podjęcia decyzji w sprawie umorzeń należności podatkowych i odsetek,
14) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
15) przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu księgowości podatkowej,
16) sporządzanie sprawozdań: o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, o udzielonej pomocy publicznej w zakresie odroczeń lub rozłożenia na raty podatków,
17) dokonywanie zmian w wymiarze podatku od środków transportowych na podstawie wykazu pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych otrzymanego ze Starostwa Powiatowego,
18) gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych Wójtowi,
19) określanie zobowiązania w podatku od środków transportowych,
20) wydawanie postanowień w sprawach podatkowych,
21) prowadzenie kont pozabilansowych dla inkasentów,
5. w zakresie wymiaru zobowiązań:
1) sporządzanie projektów uchwał podatkowych oraz proponowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
2) dokonywanie wymiaru łącznych zobowiązań pieniężnych,
3) prowadzenie ewidencji podatników w poszczególnych sołectwach,
4) dokonywanie zmian w wymiarze podatków na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz na podstawie informacji składanych przez podatników,
5) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych Wójtowi,
6) przygotowywanie dokumentów do podjęcia decyzji o:
a) udzieleniu ulg,
b) umorzeniu zaległości,
c) zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
d) uldze inwestycyjnej,
e) zwolnieniach w podatku rolnym,
7) przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu wymiaru podatków,
8) miesięczne uzgadnianie kwot przypisów i odpisów podatków z księgowością podatkową,
9) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorców w zakresie umorzeń,
10) współdziałanie w zakresie spraw podatkowych z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS, GUS, PZU i innymi instytucjami,
11) wydawanie zaświadczeń dotyczących wymiaru podatku,
12) wydawanie kart wymiaru i poboru składki podatku na Fundusz Emerytalny Rolników,
13) bieżące przeprowadzanie kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez rolników,
14) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wobec spadkobierców, prowadzenie prawidłowej gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
15) organizowanie i prowadzenie kontroli podatkowej wg upoważnień i wskazań Wójta,
16) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
6. w zakresie pozostałych zadań referatu:
1) współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych,
2) opracowywanie programów, prognoz, analiz, ocen, sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz poleceniami kierownictwa Urzędu,
3) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu pozostałych środków trwałych,
4) sporządzanie miesięcznych list wypłat diet dla radnych i sołtysów w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom komisji,
5) prowadzenie ewidencji analitycznej gruntów gminnych,
6) obsługa kasowa Urzędu, GBP, GOK, GOPS, ZFŚS.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny