Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Data publikacji: 2021-11-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Anna Janczura
Lubaczów, dnia 29.11.2021 r.
ORG.526.31.2021

Protokół z  przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami", zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 132/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 04 listopada 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" w dniach od 12.11.2021 r. do 26.11.2021 r., poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projektu Programu współpracy na rok 2022 wraz z formularzem do zgłaszania opinii.
W w/w Zarządzeniu podany został sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień. Celem prowadzonych konsultacji było wyrażenie przez organizacje opinii na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia do projektu Programu współpracy na rok 2022.  
Konsultacje  przeprowadzone zostały w oparciu o uchwałę Nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Sporządziła:
Janczura Anna

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny