Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 314, 1360, 446/1
Data publikacji: 2015-07-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.12.2015 Lubaczów, dnia 21.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 314, 1360, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin, złożonego przez pełnomocnika Pana Michała Miścior zam. ul. Polna 40a/10, 22-500 Hrubieszów, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak sprawy: PZD.443.66.2015 z dnia 20.07.2015 r. (21.07.2015 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji dla w/w inwestycji w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o nr ewid.: 314, 1360, 446/1położonych w miejscowości Lisie Jamy, z warunkiem:
- przekroczenie poprzeczne linią elektroenergetyczną kablową 3×XRUHKXs 120/50 mm2 pasa drogowego drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa (działka nr ewid. 446/1 w miejscowości Lisie Jamy) wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny