Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Data publikacji: 2017-03-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Lubaczów z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały Nr XXXII/281/2017 z dnia 2.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Lubaczów z dnia 7 lutego 2017 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lubaczow.com.pl. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.lubaczow.com.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lubaczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny