Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2017 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Data publikacji: 2017-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6720.1.2017 Lubaczów, 13.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2017 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust.1,art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr XXXIX/354/2017z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2017studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów oraz informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 1/2017 studium.
Obszar zmiany Nr 1/2017 studium określony na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do w/w uchwały położony w miejscowości Opaka oraz Basznia Górna obejmuje teren przeznaczony w szczególności pod planowaną lokalizację:

  • zabudowy mieszkaniowo – usługowej (zgodnie z załącznikiem graficzny Nr 1 do w/w uchwały),
  • zabudowy infrastrukturalnej służącej wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej (zgodnie z załącznikiem graficzny Nr 2 do w/w uchwały).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Nr 1/2017 studium oraz postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.10.2017r.

Wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny