Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Kompetencje Skarbnika Gminy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Do kompetencji Skarbnika należy:


1. nadzorowanie gospodarki finansowej gminy,
2. wykonywanie określonych przepisami prawa:
   - obowiązków głównego księgowego budżetu Gminy,
   - obowiązków w zakresie rachunkowości,
   - zadań związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
   - zadań związanych z emisją obligacji komunalnych oraz papierów wartościowych,
   - obowiązków związanych z przystępowaniem do spółek i określaniem zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji,
   - zadań dotyczących ustanawiania hipoteki ustawowej oraz zabezpieczenia wierzytelności poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego,
   - zadań związanych z wyborem banku sprawującego obsługę bankową oraz blokowaniem środków finansowych,
3. wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z określeniem trybu prac nad projektem budżetu,
4. opracowywanie projektu budżetu Gminy,
5. koordynowanie spraw związanych z uchwalaniem i realizacją budżetu, bieżącą kontrolą i zmianami w ciągu roku,
6. przygotowywanie projektów uchwały Rady i zarządzeń Wójta w sprawach zmian w budżecie gminy,
7. opracowywanie planów funduszy celowych, środków specjalnych oraz dotacji dla jednostek budżetowych i instytucji kultury,
8. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji,
9. nadzorowanie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
10. nadzorowanie całokształtu prac w zakresie prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych,
11. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
12. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
13. opracowywanie projektu instrukcji obiegu dokumentów księgowych, zakładowego planu kont i instrukcji inwentaryzacyjnej,
14. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej oraz kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
15. kierowanie pracą referatu finansowego,
16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankiem wykonującym obsługę bankową Urzędu,
17. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji, a w szczególności:
   - wnioskowanie do Wójta Gminy o wyznaczenie Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
   - przyjmowanie dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji i przekazywanie pracownikowi w celu jej wyceny i rozliczenia,
18. wnioskowanie do Wojewody o przyznanie dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,
19. wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Skarbnika - głównego księgowego budżetu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny