Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową" na działce nr ewid. 1103 w miejscowości Basz
Data publikacji: 2018-12-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.29.2018
Lubaczów, 06.12.2018 r

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
ZAWIADAMIAM
że w dniu 06.12.2018 r. została wydana na rzecz Parafii Rzymsko ? Katolickiej Pw. Św. Andrzeja Boboli,
ul. Mierzwy 1, 37-621 Basznia Dolna, decyzja nr 28/2018/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową" na działce nr ewid. 1103 w miejscowości Basznia Dolna".
 Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów,  w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
 Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Dolna.

Wójt
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny