Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)
Data publikacji: 2020-11-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.15.2020    Lubaczów, 26 listopada 2020 r.

Obwieszczenie- Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Na podstawie art. 36 § 2 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)".
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów.
Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności otrzymania przez tut. organ opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W związku z powyższym, przewidywanym termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia określa się do 31 grudnia 2020 r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).
Jednocześnie informuję, że:
1.    Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
2.    Zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
3.    Zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ? stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
?    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
?    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
4.    Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujące powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w pobliży przedmiotowej inwestycji na terenie Miasta Lubaczowa oraz tablicy ogłoszeń Sołectw Dąbrowa i Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 1 grudnia 2020 r.


Wójt
Wiesław Kapel
Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów,
3.    Burmistrz Miasta Lubaczowa
4.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny